POSLANSTVO KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela. Namenjena je vzgojno-izobraževalnemu procesu, potrebam učencev in učiteljev šole.

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k informacijskemu opismenjevanju učencev in njihovemu navajanju na vseživljenjsko učenje. Šolska knjižnica nudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih nosilcih.

IZPOSOJA IN BRANJE ali UČENJE V ČITALNICI

Uporabniki si lahko izposojajo na dom vso knjižno gradivo razen periodike (časopisi, revije). Le ta je na razpolago je v čitalnici v delovnem času knjižnice.

Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) si lahko učenci izposodijo na dom le za izdelavo seminarskih in domačih nalog ter plakatov.

Neknjižno gradivo (avdio- in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je namenjeno za uporabo pri pouku in ni za izposojo na dom.

REZERVACIJA GRADIVA

Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 14 dni, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Knjig za domače branje ni mogoče podaljšati.

POŠKODOVANO IN IZGUBLJENO GRADIVO

S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom. V dogovoru s knjižničarko lahko plača odškodnino v protivrednosti novega gradiva, v kolikor je le-to na tržišču dostopno.

Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo in učbenike iz učbeniškega sklada do 8. junija, ostali učenci pa 15. junija. Delavci šole si lahko gradivo izposojajo tudi med letnimi počitnicami.

Uporabnikom, ki dolgujejo knjižnično gradivo, se izposoja prepove, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

UPORABA RAČUNALNIKA

V šolski knjižnici je omogočen dostop do elektronskih virov. Uporaba je brezplačna za člane šolske knjižnice. Računalnik lahko uporabljata dva uporabnika, največ 20 minut. Uporaba mora biti utemeljena.

(Obiskano 29 krat, Število ogledov danes: 1)